นิสิตหอพักทิ้งทวนก่อนกลับบ้านระดมพลทำความสะอาดหอพักครั้งใหญ่

“จิตอาสา” จึงหมายถึง จิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจอิ่มใจ ซาบซึ้งใจ ปีติสุข ที่พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย แรงสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นจิตที่ไม่นิ่งดู ดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คน เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดีและเห็นน้ำตาเปลี่ยนแปลงเป็นรอยยิ้ม เป็นจิตที่เปี่ยมด้วย “บุญ” คือความสงบเยือกเย็น และพลังแห่งความดีอีกทั้งยังช่วยลด “อัตตา” หรือความเป็นตัวตนของตนเองลงได้ และเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกอาสาให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร กองกิจการนิสิต จึงได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดหอพักฯ โดยการรวมตัวของนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยนเรศวร กว่า 60 คน ช่วยทำความสะอาดบริเวณหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยรอบ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 โดยการนำของ หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ก็เพื่อให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการทำงานเพื่อชุมชนนั่นเอง

Loading