ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าทูลเกล้ามหาวิทยาลัยนเรศวร

   

 

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้เข้าทูลเกล้า ฯ ถวายสิ่งของแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562
————————————

          1. นายปราชญ์ นิยมค้า ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ ทูลเกล้า ฯ ถวาย ผลงาน ผ้าทอมือ Eco Print จากสีครั่ง สีประจำพระองค์ (สีอมม่วง)
          2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย เรียบสกุล ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทูลเกล้า ฯ ถวาย ผ้าคลุมไหล่ผ้าไหมซาตินและผ้าไหมชีฟอง สามารถสแกน AR Code จากลายผ้าได้ จำนวน 2 ผืน (ลายไก่เหลืองหางขาว และดอกนนทรีดอกไม้ประจำจังหวัดพิษณุโลก)

                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ผลิตบัณฑิตเพื่อออกไปรับใช้สังคมมาเป็นเวลานาน โดยมีศิษย์เก่าจำนวนมากที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างผลงาน หรือนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับ อันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยฯ นั้น ซึ่งงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า ยกย่องเชิดชูศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กำหนดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและจัดการประชุมนานาชาติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร” จึงได้ดำเนินการจัดให้มีการเสนอชื่อของศิษย์เก่าที่มีผลงาน ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ ที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม อันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

“เพราะศิษย์เก่า คือทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร”
—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—
#ทีมนเรศวร
#MyNU

#NUAlumni

#NaresuanUniversity
#ฉันรักมหาวิทยาลัยนเรศวร
#ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
#ลูกนเรศวร
#กองกิจการนิสิต
#งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
#มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 878 total views,  1 views today