กองกิจการนิสิตเข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่

เนื่องด้วยจังหวัดพิษณุโลกได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) เพื่อช่วยเหลือนายจ้างหรือสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อช่วยเหลือให้ผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำ โดยการสนับสนุนให้นายจ้างหรือสถานประกอบการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จำนวนทั้งสิ้น 3,360 คน โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าจ้างร้อยละ 50 ของเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อคนต่อเดือน มีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 และเพื่อเป็นการขานรับนโยบายดังกล่าว หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสกุโณทยาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 3 ทั้งนี้เพื่อรับทราบแนวทาง และหารือการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว

 

Loading