ประชุมผู้ประกอบการร้านค้าในความรับผิดชอบของกองกิจการนิสิต

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 งานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต นำโดย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้จัดประชุมผู้ประกอบการร้านค้าในความรับผิดชอบของกองกิจการนิสิต ณ ห้องประชุมล็อบบี้ อาคารขวัญเมือง หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งการประชุมฯ ครั้งนี้ มีผู้ประกอบการร้านค้าจากศูนย์อาหาร NU Square และ ศูนย์อาหาร NU CANTEEN เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 96 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการประกอบการร้านค้าและการจัดทำสัญญาเช่าพื้นที่ราชพัสดุ ปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ เสนอแนะ และสอบถามในประเด็นต่างๆ อีกด้วย

Loading