โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

สภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับองค์กรกิจกรรมนิสินส่วนกลาง ได้จัดโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนวัดหนองตาโชติ ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุโขทัย โดยได้รับเกียรติจาก นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองแดงกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมด้วยรองนายกฯ ผู้ใหญ่บ้าน และผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ และร่วมพิธีปล่อยปลาพระราชทาน “ปลานิลจิตรลดา” ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันขององค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลาง ประกอบด้วย สภานิสิต องค์การนิสิต ชมรมด้านส่งเสริมวิชาการฯ ชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ฯ ชมรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมฯ ชมรมด้านส่งเสริมคุณธรรมฯ และชมรมด้านส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสาธารณะ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี

Loading