มน. จับมือ สสจ.พิษณุโลก อบรมผู้ประกอบการอาหารและผู้สัมผัสอาหาร

ในปัจจุบันวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของประชาชนได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่นิยมประกอบอาหารเพื่อบริโภคเองเปลี่ยนเป็นนิยม บริโภคอาหารนอกบ้านหรือบริโภคอาหารปรุงสําเร็จมากขึ้น ดังนั้นสถานที่จําหน่ายอาหารจึงมีผลกระทบสําคัญต่อสุขภาพของประชาชนแลละนิสิต เนื่องจากสถานที่จําหน่ายอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาจทําให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค สารเคมี หรือโลหะหนัก รวมทั้งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ เพื่อให้สถานที่จําหน่าย อาหารมีสุขลักษณะที่ดีและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค การกําหนดมาตรการในการจัดการสุขลักษณะ ของสถานที่จําหน่ายอาหาร กระทรวงสาธารณสุข จึง ออกกฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 หมวดที่ 4 สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร (2) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้นในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา งานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ขึ้น ณ ห้อง Main Conference ชั้น 1 กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้ประกอบการร้านค้า ลูกจ้างของร้านค้า และ ลูกจ้างทำความสะอาดประจำศูนย์อาหาร ในความรับผิดชอบของกองกิจการนิสิต ศูนย์อาหาร NU Square และ ศูนย์อาหาร NU Canteen ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 167 คน ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว นอกจากประโยชน์จะเกิดกับผู้ประกอบการโดยตรงแล้ว สิ่งที่เป็นเป้าหมายอีกมิติหนึ่งคือผู้รับบริการ ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ก็ได้รับประโยชน์จากการ ดำเนินการพัฒนาของผู้ประกอบการเช่นกัน

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่  www.sa.nu.ac.th/photo63/11-13-63

Loading