ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ชิงถ้วยพระราชทาน

เมื่อวานนี้ (3 ธันวาคม 2563) กองกิจการนิสิต ได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายงานผ่านภาษา “ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร” โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการคัดเลือก 3 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.สุวรรณี ทองรอด หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ และ อาจารย์กฤษณะ นาคประสงค์ อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ผลการคัดเลือกปรากฎว่า นางสาวกัญญาณัฐ อนุสนธิ์ นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์ และนางสาวสุนันทา วรรณสกุลเจริญ นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจฯ ได้เป็นตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมการประกวดรอบคัดเลือกภาคเหนือ ในวันที่ 23 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ต่อไป

Loading