หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานทำบุญปีใหม่

วันที่ 1 มกราคมของทุกปี ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของประชาชนชาวไทย และเพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตต่อไปในวันข้างหน้า จึงนิยมให้มีการทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ต้อนรับปีใหม่ หรือคำอวยพรต่างๆ และสิ่งดีๆ ให้แก่กัน ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มนิสิตชาวหอพักมหาวิทยาลัยนเรศวร ความเป็นสิริมงคลรับพรปีใหม่ และเสริมสร้างความสุขความเจริญตามหลักศาสนาพุทธ หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร งานบริการสวัสดิการนิสิต จึงได้จัดโครงการ “ปีใหม่หอพัก” ขึ้น ในเช้าวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ หน้าอาคารขวัญเมือง หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้จัดให้มีการถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์จำนวน 9 รูป และรับศีลรับพรจากพระสงฆ์เพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิต ทั้งได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี) ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมด้วย รองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์) หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต บุคลากร ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ และนิสิต จำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

 

 

Loading