การพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ระดับสถาบัน) ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเสลา1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมาลา ชโยดม กรรมการที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้อง ปฎิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม เนื่องจากศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ ติดราชการ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาให้นางสาวปวริศา แข็งขัน นิสิตคณะวิทยศาสตร์ ภาควิชาเคมี ชั้นปีที่4 เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับเขต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ต่อไป

 

Loading