การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 5/2563

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร กองกิจการนิสิต ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 5/2563 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี เป็นประธาน นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นเลขานุการ โดยมีคณะกรรมการกิจการนิสิตจากคณะ/วิทยาลัย  เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับงานด้านกิจการนิสิตเพื่อให้สอดคล้องปฏิบัติการไปในทิศทางเดียวกัน

Loading