ลงทะเบียนคัดกรองการเข้าจังหวัดพิษณุโลกและมหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความร่วมมือนิสิตและบุคลากรทุกท่านดำเนินการดังนี้
1.ลงทะเบียนคัดกรองเข้า จ.พิษณุโลก
//covid19.plkhealth.go.th/saveplk/web/index.php
2.แบบประเมินตนเอง เพื่อคัดกรอง
//covid.menu.nu.ac.th/mornor/language

Loading