ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563

30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร 30 ศิษย์เก่าดีเด่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง ประจำปี 2563 เพื่อเข้ารับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ในวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมมหาราช อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้มีความมั่นใจในวิชาความรู้ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในสถาบันและสามารถประกอบกิจการ งานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน หรือเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคมได้อย่างกว้างขวาง ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ ได้รับการยอมรับในแวดวงต่างๆ เป็นต้นแบบบุคคลแห่งแรงบันดาลใจให้ศิษย์ปัจจุบัน และเป็นกำลังใจให้คณาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง


มหาวิทยาลัย ฯ จึงพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้แก่ มหาวิทยาลัยและสังคม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติตลอดจนเผยแพร่ความสำเร็จและชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม รวมทั้งสิ้น 30 ท่าน แบ่งเป็น 6 ประเภท
1. ประเภทนักบริหารภาครัฐ จำนวน 12 ท่าน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย
2. นางสมพร เจษฎาญานเมธา
3. นางสาวอัจฉริยาภรณ์ รักตลาด
4. นายอมร กิตติกวางทอง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
6. นายสุชน วิเชียรสรรค์
7. นายสุภาพ เหล็กบุญเพชร
8. ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพัชร์ รัตนเดชานาคินทร์
9. นายศักดิ์ชัย ทุ่งโพธิแดง
10. นางทัศนีย์ ผลชานิโก
11. นางอังคณา จาดดำ
12. นายวัชราบูรณ์ บุญชู

2. ประเภทนักบริหารภาครัฐวิสาหกิจ จำนวน 2 ท่าน
1. นายถนัดกิจ น่วมอินทร์
2. นางสุนทรี ปัสนานนท์

3. ประเภทนักบริหารภาคเอกชน จำนวน 3 ท่าน
1. นางพันธุ์ทิพา ขวัญทองอินทร์
2. นายวีระพงษ์ อาตมา
3. นายสหพร ยี่ตันสี

4. ประเภทนักวิชาการ จำนวน 5 ท่าน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลฉัตร กล่อมอิ่ม
2. นางปิยนันท์ ใจแก้ว
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด
4. นายภาณุวิชญ์ เตชะบูรณ์
5. นางสาวกนกรัตน์ พิลึก

5. ประเภทนักวิจัย จำนวน 2 ท่าน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราตรี สว่างจิตร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ

6. ประเภทเกษตรกร – ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา-

7. ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม จำนวน 6 ท่าน
1. นายแพทย์จิรพงษ์ คำวงค์
2. นายเมธาสิทธิ์ นวลเนียม
3. นางสาววรรณวนัช เตชะศิลป์เจริญ
4. นางสาวนันท์ธิกานต์ พันธ์สง่า
5. นายเพ็ง สอนสกุล
6. นางจงกลณี วิทูรพงศ์

“เพราะศิษย์เก่า คือทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร”
—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—

 

 

Loading