ศิษย์เก่าทูลเกล้าฯ ถวายของ

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทูลเกล้า ฯ ถวายสิ่งของแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 คน 2 ผลงาน ได้แก่
1. นายปราชญ์ นิยมค้า ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาตรี รหัสประจำตัว 46 หลักสูตร นิติศาสตร์ (ภาคปกติ) ปริญญา นิติศาสตร์บัณฑิต
ทูลเกล้า ฯ ถวาย ผลงาน ผ้าทอมือ Eco Print จากสีครั่ง สีประจำพระองค์ (สีอมม่วง)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย เรียบสกุล ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาเอก รหัสประจำตัว 53 หลักสูตร ศิลปะและการออกแบบ (ภาคปกติ) ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศิลปะและการออกแบบ
ทูลเกล้า ฯ ถวาย ผ้าคลุมไหล่ผ้าไหมซาตินและผ้าไหมชีฟอง สามารถสแกน AR Code จากลายผ้าได้
จำนวน 2 ผืน (ลายไก่เหลืองหางขาวและดอกนนทรีดอกไม้ประจำจังหวัดพิษณุโลก)
มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ผลิตบัณฑิตเพื่อออกไปรับใช้สังคมมาเป็นเวลานาน โดย มีศิษย์เก่าจำนวนมากที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างผลงาน หรือนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับ อันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยฯ นั้น ซึ่งงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า ยกย่องเชิดชูศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กำหนดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้ดำเนินการจัดให้มีการเสนอชื่อของศิษย์เก่าที่มีผลงาน ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ ที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม อันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยฯ

 370 total views,  1 views today