ภาพกิจกรรมนิสิต ปี 2546

Christmas concert ทำบุญปีใหม่ฝ่ายกิจการนิสิต ลิเก มน.
พิธีชุมนุนสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร สัปดาห์กีฬาแห่งชาติ 2 ล้อเพื่อสุขภาพ 24 ธ.ค. 46
พระราชทานปริญญาบัตร 46 NULight Music ถวายพานพุ่มสักการะในวันพ่อแห่งชาติ
ขุนศึกกีฬาเดือด ต้อนรับคณะทหารกำลังสำรอง มหกรรมการแสดงเปิดโรงละคร
นิทรรศการสุขภาพจิตวัยรุ่น ลอยกระทงเทิดองค์นเรศวร มอบทุนการศึกษาเทสโก้โลตัส
กองกิจการนิสิตร่วมงานวันมหิดล ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกเย็นวันพุธ กฐินสามัคคีปี 2547
พิธีมอบรางวัลการประกวดหอพักสีขาว โครงการฝึกอบรมนิสิตเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การประกันคุณภาพภายใน
โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิตพระบรมราชินีนาถ
กีฬาชาวหอพัก อบรม อสคบ. โครงการเสียงตามสาย
Happy life Happa laren สัมมนาเฟ้นหาเครือข่ายหอพักสีขาว ทำบุญหอพัก
วัยรุ่นสดใส อบรมวิทยากรแกนนำป้องปราบยาเสพติด มหัศจรรย์แห่งการคิด
โครงการอบรมนิสิตแกนนำต้านภัยเอดส สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา บริหารจิตพิชิตยาเสพติด
ปิดกีฬาหนองอ้อเกมส์ อาสาสมัครพัฒนาต้านภัยยาเสพติด นิทรรศการแสดงผลงานและการสัมมนา
โครงการเรียนรู้ร่วมกันฯ
ศึกษาดูงานคณะนักศึกษาหลักสูตรการ
ปฎิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 93
ศึกษาดูงานด้านกิจกรรมของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หนองอ้อเกมส์ ครั้งที่ 13
พิธีไหว้ครู ปฐมนิเทศนิสิตทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดโลกกิจกรรม
บรรเทาสาธารณภัย โครงการทหารชวนรู้ โครงการ Just Say No
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ
ชมรมธนาคาร ภาคเหนือ
พิธีบายศรีสู่ขวัญ กีฬาสู่ชุมชน
สัมมนากองกิจการนิสิต สัมมนาผู้ประกอบการร้านค้าที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองกิจการนิสิต
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ปััญหายาเสพติดในชุมชน
รดน้ำดำหััวประเพณีสงกรานต์ pre beginning camp ศึกษาดูงานกิจกรรมนิสิต
โครงการสัมมนากิจกรรม
ประชุมเชียร์และรับน้องใหม่
โครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ-
รัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะกรรมการประเมิน
ตรวจสอบภายในกองกิจการนิสิต
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต สัมมนากิจกรรมนิสิต
ขุนศึกกีฬาเดือด โครงการตลาดนัดแรงงานสัมพันธ์ วันนิสิตดีเด่น
พลังธรรม..พลังชีวิต
14 ม.ค.46
ศรีปทุมเกมส์ 10- 18 มค.46 NU.VOICE 26 – 27 ม.ค.46

 105 total views,  1 views today