ภาพกิจกรรมนิสิต ปี 2548

โครงการทำบุญขึ้นปีใหม่
กองกิจการนิสิต 29 ธ.ค. 49
NU Light Music
27 ธันวาคม 2548
มน.เข้าร่วมแข่งขัน ในงาน
วันกีฬาแห่งชาติ 16 ธ.ค.48
อธิการบดีให้โอวาทนักกีฬา มน.
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัีน กีฬา ม
สัมมนากองกิจการนิสิต
8-10 ธันวาคม 2549
nu.Logic challenge II
3 ธันวาคม 2548
สัมมนากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึุกษา
ที่ผูกติดรายได้ในอนาคต กรอ.6 ธ.ค.48
เทเบิลเทนนิสพิชิตยาเสพติด ครั้งที่ 2
28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2548
ถวายพระพรชัยมงคล
5 ธันวาคม 2548
ร่วมขบวนแห่กับจังหวัดพิษณุโลก
ในงานประเพณีลอยกระทง 16 พ.ย.48
nu.voice music contest
รอบชิงชนะเลิศ 26 พ.ย. 48
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดินทางมา
ศึกษาดูงานกิจกรรมนิสิต 1 ธ.ค.48
กฐินสามัคคีประจำปี 2548
มหาวิทยาลัยนเรศวร 11 พ.ย. 48
มหกรรมรวมพลคนสร้างสรรค์To Be-
Number One พล.10 พ.ย.48
ลอยกระทงเทิดองค์ราชันย์มิ่งขวัญนเรศวร
15 พ.ย.48 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ มอบทุน
การศึกษาให้กับนิสิต มน.29 ก.ย.48
กีฬามหาวิทยาลัยแห่ง ปทท.ครั้งที่ 33
โซนภาคเหนือตอนล่าง 14-18 ต.ค.48
เทา-งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 9
25-29 ตุลาคม 2548
อบรมวัยใสสานสายใยนำวัฒนธรรมไทย
ต้านภัยสื่อลามก 9 กันยายน 2548
โครงการ “สิ่งดีๆ จากพี่สู่น้อง”
10 กันยายน 2548
กองกิจการนิสิตเข้ารับการอบรมการเขียน
โครงการโดย รศ.ดร.วิทยา จันทร์ศิลา
เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 48
โครงการเครือข่ายเยาวชนป้องกัน
ยาเสพติดในชุมชน 26-28 ส.ค.48
อบรมการดูแลควบคุมคุณภาพนำ้ของ
สระว่ายน้ำที่เปิดให้บริกาีร
การประกวด 5 ส.กองกิจการนิสิต
31 สิงหาคม 2548
โครงการบรรเทาสาธารณภัยและ
ซ้อมหนีไฟ
โครงการสัมมนากรรมการกิจการนิสิต
18-20 สิงหาคม 48 ณ มช.มจ.มพ.
การสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงาน
ของสถาบันในเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติฯ
สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา มน. รุ่นที่ 4
วันที่ 5-7 ส.ค.48 จ. นครนายก
นิสิต อาจารย์ บุคลากร ร่วมถวายพระพร
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ ศาลากลาง พล
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ความเป็นเลิศของบัณฑิต
มน. จัดอบรมสร้างความเข้าใจ
ในโครงการ SML
วันสถาปนามหาวิทยาลัยนเีรศวร
ครบรอบ 15 ปี 29 ก.ค.2548
โครงการอบรมนิสิตแกนนำป้องกัน
โรคเอดส์ 6-7 สิงหาคม 2548
กีฬาภายใน “หนองอ้อเกมส์ ปิดกีฬาภายใน โครงการนิสิตนักศึกษารณรงค์ให้ปชช.
ใช้รถ/ถนนปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความ
ปลอกภัย ด้านการจราจร
Freshy Night
23 มิถุนายน 2548
ต้านยาเสพติดเนื่องในสัปดาห์รณรงค์
ต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิถุนายน 2548
สัมมนากีฬา
25-26 มิถุนายน 2548
พิธีไหว้ครู 48
16 มิถุนายน 2548
บายศรีสานขวัญลุกราชันองค์นเรศวร
16 มิถุนายน 2548
โครงการลูกนเรศวร ต้านยาเสพติด
22 มิถุนายน 2548
ทำบุญถวายสังฆทาน 400 ปี
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
นิทรรศการเรียนรู้ร่วมกันฯ Beginning Camp 48
กองกิจการนิสิต ร่วมงานสงกรานต์ มน. โครงการเที่ยวสงกรานต์ กลับบ้านปลอดภัยฯ โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม
ผู้นำกิจกรรมนิสิต ประจำปี 2548
มหาวิทยาลัยนเรศวร รับรางวัล
รองชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปฐมนิเทศโครงการเรียนรู้ร่วมกันฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัด
รายการเสียงตามสาย มน.
โครงการสืบสานกิจกรรม47สู่48 โครงการอบรมผู้นำนิสิตระดับสูง
วันนิสิตดีเด่น ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบเงิน
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
โครงการสรุปผลการดำเนินงาน
ขององค์การนิสิต  สภานิสิต และชมรม
ส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2547
วันนัดพบแรงงานและมหกรรมอาชีพ ลิเกมน. นาฏยประดิษฐ์
โครงการธรรมะสัญจร
14-15 มกราคม 2548
นเรศวรสังคีต ครั้งที่ 15
20  มกราคม  2548
Nu.Voice

 

 99 total views,  1 views today