ภาพกิจกรรมนิสิต ปี 2550

ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
27-12-50
80 พรรษาพ่อ ชาวมน.น้อม
ดวงใจถวายพระพร 4-12-50
จุดเทียนชัยถวายพระพร
และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวา
เวทีประชาธิปไตย
งานเทศกาลลอยกระทงประจำปี
23 พ.ย. 50
ประชุมการดำเนินงาน สสส.
29 พ.ย.50
สัมมนาดีเจพันธุ์ X
29 พ.ย. 50
กฐินสามัคคีมหาวิทยาัลัยนเรศวร
10 พฤศจิกายน 50
เทา-งาม สัมพันธ์
29 ต.ค.-3 พ.ย. 50
รอบชิงชนะเลิศ
ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร 22-11-50
กีฬามหาวิทยาลัยรอบคัดเลือก
13-17 ตุลาคม 2550
ม.ทักษิณศึกษาดูงานกิจการนิสิต
15 ตุลาคม 2550
ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร
19-20 ตุลาคม 2550
ร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ประเทศมาเลเซีย 1-8-09-50
ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์
19-09-50
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์ฝ่ายกิจการนิสิต6-7-10-50
ประชุมสัมมนาและจัดนิทรรศการ
เครือข่ายเยาวชสิ่งแวดล้อม 50

30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2550
วัยใส…ห่างไกลเอดส์
08-09-50
พิธีมอบทุนการศึกษา
13-09-50
บรรเทาสาธารณภัยและซ้อมหนีไฟ
25-08-50
โครงการหอพักอาสาช่วยเหลือชุมชน
26-08-50
2 ล้อเพื่อสุขภาพ
19-25 สิงหาคม 2550
Bye-Bye Aids
09-08-50
12 สิงหาวันแม่แห่งชาติ
12-08-50
ประชุมสัมมนาบัณฑิคอุดมคติไทย
13-08-50
ยุทธศาสตร์หอพักบ้านหลังที่สอง
03-08-50
คัดเลือกตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัย
4-5-08-50
ปิดเชียร์-เปิดใจ
08-08-50
ธรรมะสัญจร ครั้งที่ 2
13-14 -07-50
อบรมสัมมนาอ.ที่ปรึกษา รุ่น 6
24-25-07-50
สถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร
29-07-50
โรด์โชด์ ผลงานและการประกวด
นักประดิษฐ์พลังงานทดแทน
พิธีปิดกีฬาและการประกวดเชียร์
14-07-50
พิธีปิดกีฬาและประกวดเชียร์
14_2-07-50
พิธีเปิด “หนองอ้อเกมส์ ครั้งที่ 17”
1-14-07-50
freshy NU.2007
07-07-50
แถลงข่าวการประกวดวงดนตรี
ลูกทุ่ง 11-07-50
พสกนิกรชาวไทยรวมใจสามัคคีฯ
22-06-50
เปิดโลกกิจกรรม 50
24-06-50
ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านเพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด กับจังหวดัพิษณุโลก
พิธีบายศรีลูกนเีรศ ปกเกศสู่ขวัญ
14-06-50
รวมภาพจากทางองค์การนิสิต มน.
14-06-50
โครงการทำบุญหอพักและรณรงค์
การแต่งกายชุดนิสิต 16-06-50
Beginning Camp 50
29-31-05-50
ภาพรวมพิเศษบีกิ่นิ่งแคมป์
29-31-05-50
พิธีไหว้ครูและมอบเกียรติบัตร
นิสิตดีเด่น+ยอดเยี่ยม14-06-50
ร่วมแสดงงานสงกรานต์ พล.
11-12-04-50
โครงการอบรมและสัมมนากิจกรรม
นิสิต 2550 /10-11-05-50
pre- Beginning Camp
14-16 -05- 2550
โครงการพัฒนาศัีกยภาพครูตชด.
2-5-04-50
โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม
นำชีวิตพอเพียง 25-03-9-04-50
ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2550
11-04-50
ศึกษาดูงาน งานกีฬา กองกิจการนิสิต
30-03-50
บายศรีสู่ขวัญโครงการลูกฆเนศ
01-04-50
โครงการอบรมว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ
ขั้นพื้นฐาน 07-04-50
ค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพิเพียง
25-03-50
มอบทุน ปตท.สผ.
26-03-50
การตรวจประเมินกองกิจการนิสิต
26-27-03-50
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
กิจกรรมนิสิต 7-9-03-50
กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
09-03-50
swimmiing instructor
18-03-50
การเลือกตั้งนายกองค์การนิสิต
08-02-50
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
ด้านกิจการนิสิต 22-24-02-50
ต้อนรับม.ราชมงคลอีสาน เข้าเยี่ยม
ศึกษาดูงานกองกิจฯ 26-02-50
NU Logic Challenge 2007
27-01-50
บรรยากาศการสมัครเข้าอยู่หอพัก
05-02-50
ปิดโลกกิจกรรม
05-02-50
โครงการรณรงค์การแต่งกาย
23-01-50
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา มน.
18-26-01-2550
การประกวด NU VOICE #11
27-01-50
โครงการประกวดห้องพัก
06_01_50
กิ๋นโตกม่วนใจ๋
12_01_50
ปฐมนิเทศนิสิตโครงการผู้มี
ความสามารถพิเศษ13_01_50
งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 34
7-8_12_49
ทำบุญปีใหม่และงานสังสรรค์
3_1_50
โครงการค่ายเยาวชนคนรักกีฬา
5-7_01_50
webmaster student affairs division

 125 total views,  1 views today