ภาพกิจกรรมนิสิต ปี 2551

ทำบุญขึ้นปีใหม่กองกิจฯ
26 ธ.ค. 51
เทางามสัมพันธ์ ครั้งที่ 12
20-25 ตุลาคม 2551
ส่งเสด็จพระพี่นางฯ
สูู่สวรรคาลัย 14 – 11-51
เทศน์มหาชาติพระเวสสันดร-
ชาดก 17-11-51
มหกรรมตลาดนัดสุขภาพ
28-10-51
ทำบุญหอพักนิสิต 3-8
8 -11-51
ลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร
11-11-51
กีฬามหาวิทยาัลัยรอบคัดเลือก
โซนภาคเหนือตอนล่าง
กฐินสามัคคี มน. ตลาดนัด
14-10-51
กฐินสามัคคี ม.นเรศวร
ประจำปี 2551
โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง
สร้างเสริมสุขภาพบุคลากร ภาค 2
จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน
สร้างสามัคคี
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี
07-10-51
พกถุงผ้าบอกลาถุงพลาสติก
ลดโลกร้อน 2-09-51
พัฒนาชมรมกีฬาสู่ความเป็นเิลิศ
13-14 กันยายน 2551
โครงการแข่งขันกีฬาเปตองสร้างเสริม
สุขภาพของบุคลากร (ภาคแรก)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์รับน้อง
โครงการค่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม
ประสบการณ์การจัดการ
การจราจรให้ปลอดภัย
วันแม่แห่งชาติ
12 สิงหาคม 2551
การประชุมสัมมนา เชิงปฏิบัติ
การเพื่อพัฒนากิจกรรมนิสิต
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
15 สิงหาคม 51
ค่ายเยาวชนคนรักกีฬา
2-3 สิงหาคม 2551
วัยใส ห่างไกลเอดส์
2 สิงหาคม 2551
โครงการจัดการถนนปลอดภัย
9 สิงหาคม 2551
โครงการไหว้สาครูบาล้านนา
06-กรกฏาคม 2551
สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา รุ่น7
24-25 กรกฏาคม 2551
วันสถาปนามหาวิทยาลัย
29-07-51
พิธีไหว้ครู
10-07-51
พิธีบายศรีสู่ขวัญ
10-07-51
ธรรมสัญจรสวนป่าเขากระยาง
11-13 กรกฏาคม 2551
งานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในมอ
30 มิถุนายน 2551
โครงการนิสิตทุน เดินตามพ่อ สานต่อ
ความพอเพียง 1 กรกฏาคม 2551
ปฐมนิเทศนิสิตผู้มีความรู้ความ
สามารถด้านศิลปฯและกีฬา
ตักบาตรพระ 99 รูป
21 มิถุนายน 2551
เปิดโลกกิจกรรม
27-06-51
ประกวดดาวเดือน มน.
27-06-51
Beginning Camp 51
27-29 พฤษภาคม 2551
ลูกนเรศวรรร่วมใจขับปลอดภัย
รักวินัยจราจร 30-05-51
งานนพปูจา ศิลป์ล้านนา
สักกาป้อหลวง
ประเพณีสงกรานต์ มน.
10-04-51
นิทรรศการค่ายเรียนรู้คุณธรรม
นำชีวิตพอเพียง 11-04-51
“นเรศวรเกมส์”
2-9 พฤษภาคม 2551
มน. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
โครงการอบรมเตรียม
ความพร้อมการให้บริการด้านอาหาร
ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
10-04-51
ประชุมข้อตกลงว่าด้วยการรับน้อง
11-03-51
สัมมนาเพื่อพัฒนางานกิจการนิสิต
24-26-03-51
โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม
29 มี.ค.-12 เม.ย. 51
บรรยากาศการเลือกตั้่งนายก
องค์การนิสิตและสมาชิกสภานิสิต
พัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ3
จังหวัดชายแดนใต้ 10-15-02-51
สัมมนาผู้นำนิสิต
7-9 -03 – 51
โครงการเตรียมความพร้อมผู้นำ
31-01-51
ต้อนรับ ม.ราชภัฎจันทร์เกษม
01-02-51
ปิดสวิทช์กิจกรรม
04-02-51
กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 35
7-14 มกราคม 2551
KM Workshop
24-26 มกราคม 2551
ต้อนรับ ม.หัวเฉียว เยี่ยมดูงาน
30-01-51
webmaster student affairs division

 87 total views,  1 views today