การประชุมจัดทำแผนงานและงบประมาณโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 64

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564  รองอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ ประธานกรรมการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มงานพัฒนานิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ได้จัดประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง การจัดทำแผนงานและงบประมาณโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีสถาบันเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมประชุม จำนวน 16 สถาบัน เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต่อไป

Loading