หอพักจับมือผู้ประกอบการหอพักเครือข่าย มน. และกลุ่มที่ปรึกษาฯ หาแนวทางรับมือปัญหาโควิด 19

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานการประชุมหาแนวทางในการปฏิบัติงานของหอพักนิสิตในการป้องกันและควบคุมการระบาดระลอกใหม่ของเชื้อ COVID-19 เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการของหอพักนิสิต ทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยและหอพักเครือข่าย จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อกิจการและกิจกรรมของทุกภาคส่วน และเตรียมแผนรับมือการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานจากเจ้าหน้าที่หน่วยระบาดวิทยาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรการ แนวทาง และรูปแบบในการดำเนินการเพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาดังกล่าวด้วย

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่ ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก ในส่วนของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรก็เช่นกัน แต่มหาวิทยาลัยก็ไม่ได้นิ่งเฉย ได้เตรียมการต่าง ๆ เพื่อออกมาแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้นิสิต ผู้ปกครอง และชุมชนมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ทั้งนี้ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ มหาวิทยาลัยจะเปิดให้นิสิตกลับมาเรียนที่มหาวิทยาลัยได้ตามปกติ ซึ่งจะต้องขอความกรุณาจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน ในการเตรียมการการคัดกรองและดูแลนิสิตที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัดด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 5 และ ฉบับที่ 6 ต่อไป

 

Loading