มอบเกียรติบัตร รางวัลชมเชย จากการคัดเลือก รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดให้มีการมอบเกียรติบัตร ชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่นายชนพัฒน์ พิลึก นิสิตคณะนิติศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่19มกราคม2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา1 สำนักงานอธิการบดี

Loading