มอบเช็คเงินทุนการศึกษา “มูลนิธิทาคาฮาชิ”

ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ พร้อมด้วย หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต นางพรธิดา บุญยะโรจน์ ให้เกียรติมอบเช็คเงินทุนการศึกษา “มูลนิธิทาคาฮาชิ” จำนวนเงิน 15,000 บาท      ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้แก่ นางสาวอัณศยา  ศรีวิชัย ณ กองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading