กิจกรรมเก็บขยะรอบบริเวณหอพักและศูนย์อาหารเอ็นยูสแควร์

กองกิจการนิสิตร่วมกับนิสิตจิตอาสามหาวิทยาลัยนเรศวรจัดกิจกรรมเก็บขยะรอบรอบบริเวณหอพักและศูนย์อาหารเอ็นยูสแควร์เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนิสิตร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน

Loading