ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า – ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดี

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์
• ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต วิจัยและประเมินผลการศึกษา รหัสนิสิต 43
• อดีตนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2556-2558
ที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็น
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“เพราะศิษย์เก่า คือทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร”
—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—

 405 total views,  2 views today