ประชุมเตรียมการนิสิตย้ายออกจากหอพัก มี.ค. – มิ.ย. 64

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้สังกัดงานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมการอำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตหอพักมหาวิทยาลัยนเรศวรในการย้ายออกจากหอพักฯ ในระหวา่งวันที่ 1 มีนาคม – 1 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ได้แบ่งการประชุมเพื่อทำความเข้าใจและเตรียมการปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ผู้ประกอบการหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร แม่บ้านประจำหอพักอาคาร 1 – 15 และหัวหน้านิสิตหอพักฯ โดยได้รับเกียรติจาก หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต (นางพรธิดา บุญยะโรจน์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เป็นผู้นำการประชุมฯ ดังกล่าว ในส่วนของขั้นตอนการย้ายออกจากหอพักของนิสิตอย่างเป็นทางการ ทางหอพักฯ จะแจ้งให้นิสิตทราบต่อไป

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ www.sa.nu.ac.th/photo64/02-22-64

Loading