นิสิต มน.เข้าร่วมประเมินและคัดเลือกรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 กองกิจการนิสิต งานกิจกรรมพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ได้พานิสิตเดินทางไปมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อนำนิสิตเข้าร่วมประเมินและคัดเลือก

นิสิตรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เขตภาคเหนือ โดยมี

นางสาว ปวริศา แข็งขัน นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เข้ารับการประเมินและคัดเลือก

ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น4 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

โดยมีรายชื่อผู้ดูแลนิสิตเข้าร่วมโครงการดังนี้

นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง    หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานิสิต

นางสาวรุจิระ เครือฟั่น                  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายอนวัช มีเคลือบ                       นักวิชาการศึกษา

 

Loading