การสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำ คุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำ ๒๕๖๔

       กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะดำเนินการสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำ คุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำ ๒๕๖๔ เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชน แห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน

      เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ตามแบบเสนอประวัติและผลงาน กรอบหลักเกณฑ์ฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงขอความร่วมมือ ดังนี้ ๑. ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน องค์กร และบุคคล เพื่อพิจารณาคัดเลือกเสนอผลงานตามกรอบ หลักเกณฑ์ฯ โดยสามารถดาวน์โหลด แบบเสนอประวัติและผลงาน กรอบหลักเกณฑ์ฯได้ทาง เว็บไซต์ www.dcy.go.th ทั้งนี้ ขอให้เจ้าของผลงานศึกษารายละเอียดกรอบหลักเกณฑ์ฯ พร้อมกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน

       การส่งผลงานต้องมีหนังสือนำส่งจากหน่วยงาน องค์กร ด้วย ๒. กรุณาส่งผลงาน ภายในวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ดังนี้ ส่งด้วยตนเอง ที่กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ชั้น ๑ อาคารดรุณวิถี ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เลขที่ ๒๕๕ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ในวัน และเวลาราชการ ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้า กรมกิจการเด็กและเยาวชน เลขที่ ๖๑๘/๑ ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๔๐๐ (การสรรหาเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ) โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางของทางราชการเป็นสำคัญ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการชำรุดเสียหายที่เกิดจากการขนส่งทางไปรษณีย์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรุจิระ เครือฟั่น งานกิจกรรมพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ โทรศัพท์ 0-5596-1222

ติดตามดาวโหลดเอกสารที่ //dcy.go.th/webnew/main/news_view.php?id=4588

Loading