มอบทุนการศึกษา “บริษัท พิษณุโลกแฮปปี้โฮม จำกัด” ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน2 ทุน

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ พร้อมด้วย ผู้จัดการหอพัก บริษัท พิษณุโลกแฮปปี้โฮม จำกัด นายภูษิต  ตรียัมปราย ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา “บริษัท พิษณุโลกแฮปปี้โฮม จำกัด” ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน2 ทุนๆ ละ 5,000 บาท ให้แก่นิสิต

  1. นายชลประคัลภ์ ประมวล  นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  2. นายทิวัตถ์ นาคเส็ง  นิสิตคณะมนุษยศาสตร์

ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading