ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – นายประทีป สุขโสภา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ
“นายประทีป สุขโสภา”
ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน) พุทธศักราช 2563
ประวัติการศึกษา
• ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปริญญาการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร) สำเร็จการศึกษาในปี 2518
• ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2549
• เกียรติบัตร “ศิษย์เก่าที่ประสบผลสำเร็จ มหาวิทยาลัยนเเรศวร ประจำปี 2548”
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2563
คำประกาศเกียรติคุณ นายประทีป สุขโสภา จากกระทรวงวัฒนธรรม
นับตั้งแต่เริ่มโครงการศิลปินแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๗ มีศิลปินแห่งชาติ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 – 2562 แล้ว
จำนวน 319 คน และในปี พ.ศ. 2563 จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 331 คน
อนึ่ง กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 ทั้ง 12 คน เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเข็มและโล่เชิดชูเกียรติ ในวัน เวลา ตามแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อันประกอบด้วย งานเลี้ยงแสดงความยินดี
งานนิทรรศการ และสื่อเผยแพร่ชีวประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ ผ่านสื่อต่าง ๆ ต่อไป
สำหรับเยาวชนและประชาชนผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติเพิ่มเติมได้ที่ www.culture.go.th หรือ www.facebook.com/DCP.culture และ line@ วัฒนธรรม
“เพราะศิษย์เก่า คือทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร”
—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—

 929 total views,  1 views today