ดาวโหลดเอกสาร ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย หรือนิสิตที่ทำกิจกรรม

     

         ขอเชิญนิสิตที่สนใจร่วมส่งผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย หรือนิสิตที่ทำกิจกรรม ที่มีผลงานระหว่างเดือนมิถุนายน 2563-พฤษภาคม 2564

       ส่งผลงานเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย เพื่อรับรางวัลนิสิตยอดเยี่ยม รางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลสวัสดิการนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563

        โดยสามารถส่งผลงานผ่านผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ บุคลากรภายในคณะหรือองค์กรที่เทียบเท่า (หน่วยงานสายสนับสนุน Non Teaching Unit) /อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต/ที่ปรึกษาองค์การนิสิต/ที่ปรึกษาสภานิสิต/ ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตคณะ/ที่ปรึกษาชมรม โดยส่งผลงานมายังหน่วยพัฒนาศักยภาพนิสิตและเครือข่ายสัมพันธ์ งานกิจกรรมพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สอบถามเพิ่มเติม 0-5596-1222

แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ส่ง  30 มิถุนายน 2564

แบบเสนอชื่อรางวัลนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

กส.1-1แบบเสนอนิสิตยอดเยี่ยมด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร

กส.1-2แบบเสนอนิสิตยอดเยี่ยมด้านความประพฤติ

กส.2-1-นิสิตเชิดชูเกียรติด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร

กส.2-2-นิสิตเชิดชูเกียรติด้านความประพฤติ

แบบ-กส.3

 

 

แบบฟอร์มก่อนขยายเวลา

เอกสารแบบไฟล์ PDF

ประกาศ60

แบบ-กส-2-1นิสิตเชิดชูเกียรติด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร

แบบ-กส-1-2แบบเสนอนิสิตยอดเยี่ยมด้านความประพฤติ

แบบ-กส-1-1แบบเสนอนิสิตยอดเยี่ยมด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร

แบบ-กส-2-2นิสิตเชิดชูเกียรติด้านความประพฤติ

แบบเสนอชื่อรางวัลนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

แบบ-กส.3

เอกสารแบบไฟล์ word

แบบ-กส-1-2แบบเสนอนิสิตยอดเยี่ยมด้านความประพฤติ

แบบ-กส-2-2นิสิตเชิดชูเกียรติด้านความประพฤติ

แบบ-กส-1-1แบบเสนอนิสิตยอดเยี่ยมด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร

แบบ-กส-2-1นิสิตเชิดชูเกียรติด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร

แบบเสนอชื่อรางวัลนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

แบบเสนอชื่อรางวัลนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

แบบ-กส.3

 2,326 total views,  1 views today