ประเมินประสิทธิภาพองค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2563

กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการประเมินประสิทธิภาพองค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยการประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา (40 คะแนน) ส่วนที่ 2 ประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา (30 คะแนน) และส่วนที่ 3 ประเมินการให้ความร่วมมือและการมีส่วนร่วม  (30 คะแนน) เพื่อสร้างมาตรฐานในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลางให้เป็นรูปธรรมและยกระดับคุณภาพขององค์กรกิจกรรมนิสิตให้เป็นที่ยอมรับ ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับองค์กรกิจกรรมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้วยการยกระดับให้เป็นองค์กรคุณภาพแห่งปี

  

Loading