คัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564

        ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาัลยนเรศวร ร่วมส่งผลงานเพื่อคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องใน โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ อย่างต่อเนื่องตลอดมาเป็นประจำทุกปี โดยขอความร่วมมือจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการแจ้งให้สถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ทุกแห่งจังหวัดพิษณุโลกพิจารณา คัดเลือกและเสนอชื่อเยาวชน จำนวน ๒ คนเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี ๒๕๖๔ ทั้งนี้ เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น สภาสังคม สงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จะได้รับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ และทุนการศึกษา

          เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ จังหวัดพิษณุโลก จึงขอความร่วมมือท่าน พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อเยาวชน จำนวน ๑ คน ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่นที่สภาสังคม สงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ กำหนด และขอความกรุณาส่งประวัติและผลงานของเยาวน จำนวน ๖ ชุด พร้อม ส่งเอกสารหมายเลข ๓ (สรุปข้อมูลประวัติเยาวชน) จำนวนครึ่งหน้ากระดาษ A๔ ภาพกิจกรรมที่ดีเด่น จำนวน ๓ รูป และภาพถ่ายหน้าตรงจำนวน ๑ รูป โดยบันทึกลงในแผ่นดี (CD) ส่งให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังใหม่) ชั้น ๑ ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นี้

 

ส่งผลงานกลับมายัง หน่วยพัฒนาศักยภาพนิสิต กองกิจการนิสิต ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564 สอบถามเพิ่มเติม 0-5596-1222

เอกสาร

ข้อคิดเห็นของเยาวชน-เรื่อง-เยาวชนดีเด่น-ในชีวิตวิถีใหม่

หนังสือนำจากจังหวัด

ตัวอย่างสรุปข้อมูลประวัติเยาวชน

ผลงานประกอบการพิจารณา

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น

แบบเสนอประวัติ

 

 

 332 total views,  14 views today