การสรรหาประธานสภานิสิต ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเสลา 1 สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมสภานิสิต วาระพิเศษ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรตำรงตำแหน่งประธานสภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรองอธิการบดี (ศาตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์  พิระสันต์) และหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งผลการสรรหาผู้สมควรตำรงตำแหน่ง คือ นางสาวเกวลี  รังศรีแก้ว นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับตำแหน่งประธานสภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2564

   

Loading