การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 กองกิจการนิสิต ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มน. เป็นประธาน โดยมีคณะกรรมการกิจการนิสิต จากทุกคณะ/วิทยาลัย กอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading