นิสิต มน. เข้ารับทุนการศึกษาพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ว่าที่ ร.อ.ชยาศิษย์  คำสายพรม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยนเรศวรได้นำนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางสาวศุภางค์ บรรลุ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางสาวจิดาภา รุ่งราบสูง คณะศึกษาศาสตร์ และนางสาวณัฐธิดา ราชเพียแก้ว คณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีมอบทุนพระราชทานราชประชานุเคราะห์เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียนทุนพระราชทานที่มีภูมิลำเนาและกำลังศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องสมเด็จพระเอกาทศรถ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายรณชัย  จิตรวิเศษ) เป็นประธานในพิธี

Loading