งานเชิดชูเกียรตินักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 กองกิจการนิสิต ได้จัดงานเลี้ยงเชิดชูเกียรตินักกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดี (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา  เงารักษา) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และหัวหน้างาน กองกิจการนิสิต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ และขอบคุณนักกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานที่ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีองค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลางที่เข้าร่วม คือ สภานิสิต, องค์การนิสิต, ชมรมด้านส่งเสริมวิชาการและทักษะชีวิต, ชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม, ชมรมด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง, ชมรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและชมรมด้านส่งเสริมสุขภาพ กีฬา และนันทนาการ รวมถึงสโมสรนิสิตคณะ/วิทยาลัย

      

Loading