การประชุมกองทุนศิษย์เก่า ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 กองกิจการนิสิต นำโดย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์),
ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และทีมงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต ร่วมกับนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร,
ประธานชมรมศิษย์เก่าคณะและผู้แทนศิษย์เก่าคณะ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2564

ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรายงานสถานะการเงินกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564,
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ / กิจกรรมงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2564,
หารือแนวทางการมอบสิทธิประโยชน์และสวัสดิการแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

และเนื่องในโอกาสพิเศษที่ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา ชาญวิชัย (ประธานคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์) ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฏไทย คณะกรรมการกองทุนศิษย์เก่า และทีมงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ขอมอบดอกไม้
เพื่อแสดงความยินดีแด่ท่านเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่ จึงเป็นทรัพยากรบุคคลที่
มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

Loading