กองกิจการนิสิตรับการสัมภาษณ์ประเมินคุณภาพภายในผ่านระบบ Microsoft Team ออนไลน์แบบ New Normal

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 กองกิจการนิสิต เข้ารับการสัมภาษณ์ประเมินคุณภาพภายในผ่านระบบ Microsoft  Team ออนไลน์แบบ New Normal ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์ เป็นกรรมการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต หัวหน้างาน และคณะกรรมการแผนกลยุทธ์และประกันคุณภาพ ร่วมเข้าตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ สัมภาษณ์ด้วย

 

Loading