การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 กองกิจการนิสิต จัดการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 2/2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนเรศวร 2 โดยการประชุมผ่านโปรแกรม Microsofe Teams โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมคณะกรรมการกิจการนิสิตทุกคณะ / วิทยาลัย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

Loading