ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี ได้รับเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ
“ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี”
ศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาเอก ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา รหัสนิสิต 58
ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 มีมติเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ประกาศนียบัตร เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 56 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ประวัติการทำงาน
• คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“เพราะศิษย์เก่า คือทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร”
—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—

Loading