ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม
ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาโท ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รหัสนิสิต 47
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
• ปริญญาตรี ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์) สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ประวัติการทำงาน
• ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
• อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
“เพราะศิษย์เก่า คือทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร”
—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—

Loading