การประชุมแนวทางการดำเนินงานจิตอาสา

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 กองกิจการนิสิต จัดการประชุมแนวทางการดำเนินงานจิตอาสา โดยมีนางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้างกิจกรรม และคณกรรมการกิจการนิสิตคณะ /วิทยาลัย เข้าร่วมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานด้านจิตอาสา ต่อไป  ประชุม ณ ห้องสุพรรณกัลยา 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading