โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต เพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 งานกิจกรรมพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต เพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพ หัวข้อ “ภาวะผู้นำกับนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อมหาวิทยาลัย” ผ่านระบบออนไลน์ MS TEAM โดยคุณสุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาสู่สากลฯ กองพัฒนานักศึกษา ม.เชียงใหม่ เป็นวิทยากร

Loading