มอบเกียรติบัตร รางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

        เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี เป็นประธานมอบเกียรติบัตร รางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่นิสิต จำนวน 4 คน ได้แก่
1.นางสาวสุภัคชญา รัตนใหม่ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
2.นายณคร แกว่นกสิกรรม นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์
3.นายสิริโชค เพ็งพันธุ์ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
4.นางสาวกรกนก ศรีวิชัย นิสิตคณะมนุษยศาสตร์
ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

Loading