ขอแสดงความยินดีกับ นายกัณต์กวี วิมุติได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2564

     กองกิจการนิสิต ขอแสดงความยินดีกับ นายกัณต์กวี วิมุติ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2564 สาขาบุคคลและเยาวชนผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการส่งเสริมกีฬานันทนาการ ศิลปะการแสดง ดนตรี และจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ จากโครงการ คนดี คนเก่ง มีคุณธรรม สร้างสรรค์พัฒนาสังคม โดย สภาองค์กรสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับสภาองค์กรวัฒนธรรมไทย อาเซียน และสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางคณะผู้จัดจึงได้จัดส่งโล่เกียรติคุณและพร้อมเกียรติบัตร เพื่อให้สถานศึกษาพิจารณามอบให้แก่ผู้ได้รับรางวัลต่อไป
และเมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2564  ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี มน. ให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณและพร้อมเกียรติบัตร ให้กับ นายกัณต์กวี วิมุติ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

Loading