ขอขอบคุณน้ำใจชาวมน. ช่วยเหลือเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร และ ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมรับการส่งมอบผลผลิตทางการเกษตร เป็นมังคุด จำนวน 5.2 ตัน  จากอำเภอสายบุรี และอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี  ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณพลังน้ำใจของชาวมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ร่วมสนับสนุน รับซื้อผลไม้จากเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  โดยทางกองกิจการนิสิต ได้ดำเนินการจัดระบบการจองและการรับมังคุดไว้ ที่ลานกิจกรรม อาคารอเนกประสงค์ โดยจัดมาตรการการป้องกันโควิด-19 เตรียมรองรับให้กับชาวประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร  และถ้าท่านใดมีความประสงค์จะช่วยเกษตรกรชายแดนภาคใต้  ติดต่อโดยตรงที่  นางธวัลรัตน์ ว่องกมลปฏิญญา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี โทร.087-2982273 หรือนายเรวัต รัตนกาญจน์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประธานที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) โทร.081-3287553

ภาพกิจกรรมทั้งหมด //www.sa.nu.ac.th/photo64/08-11-64

Loading