ประชุมพิจารณาคัดเลือกนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมการพิจารณาคัดเลือกนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย เพื่อรับรางวัลนิสิตยอดเยี่ยม รางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลสวัสดิการนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านโปรแกรม ZOOM ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมส่วนกลาง โดยมีนิสิตที่ผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 268 คน รางวัลนิสิตยอดเยี่ยมและสร้างชื่อเสียง ดังนี้ รางวัลนิสิตยอดเยี่ยม ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมวิชาการและทักษะชีวิต จำนวน 1 คน รางวัลยอดเยี่ยม ด้านความประพฤติ จำนวน 1 คน รางวัลนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย จำนวน 10 คน รางวัลนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยระดับประเทศ จำนวน 36 คน ที่ปรึกษาผลงาน/โครงการ/กิจกรรม นิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยระดับประเทศ จำนวน 17 คน รางวัลนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยระดับมหาวิทยาลัย/ภูมิภาค จำนวน 8 คน ที่ปรึกษาผลงาน/โครงการ/กิจกรรม นิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยระดับมหาวิทยาลัย/ภูมิภาค จำนวน 3 คน

Loading