ส่งต่อหมอนหลอดรักษ์โลกให้กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ตามที่ กลุ่มนิสิตจิตอาสาที่มีความสนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมหมอนหลอดรักษ์โลกโดยนำเอาหลอดดูดน้ำที่ใช้งานผ่านการทำความสะอาดแล้วมาทำเป็นหมอนหลอดสำหรับให้หนุนและเอื้อให้กับผู้ป่วยรวมทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีในกลุ่มนิสิตที่สนใจในการร่วมกิจกรรมปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากหลอดจำนวน 200 กว่าใบ และเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวรนำโดย นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ (ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต) นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง (หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานิสิต) และบุคลากร นำหมอนหลอดรักษ์โลก มอบให้คณะกรรมการแผนพัฒนาบุคลากร กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้รับมอบเพื่อไปมอบให้กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ในโครงการองค์กรสร้างสุข “กิจกรรม แบ่งปันสุข”

Loading