การประชุมพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564

            เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 ทางมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินการจัดประชุมคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเสลา 1 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มีศิษย์เก่าร่วมเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกทั้งหมด 69 คน จำนวน 7 ประเภท โดยมีศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์  รองอธิการบดี  มน. เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564

            ทั้งนี้ ผลการพิจารณาคัดเลือกจะประกาศอีกครั้งหลังจากได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและค้นหาศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิต ศิษย์เก่า บุคลากร อาจารย์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรและสังคม อีกทังยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจให้ศิษย์เก่าได้สร้างชื่อเสียง และทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวรและสังคมโดยรวมต่อไปในอนาคต และเพื่อให้การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยยึดติดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินการ ให้เกิดความโปร่งใส สามารถติดตามและตรวจสอบได้โดยเป็นประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และกระบวนการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร “เพราะศิษย์เก่า คือทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร”

Loading