กิจกรรมทำลายของกลางการกระทำผิดวินัยนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต หัวหน้างานกองกิจการนิสิต นายกองค์การนิสิต และประธานสภานิสิต ได้ร่วมกิจกรรมทำลายของกลางการกระทำผิดวินัยนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีรายการทำลายของกลางการกระทำผิดวินัยนิสิต ดังนี้ 1.สุรายี่ห้อมิดไนท์ จำนวน 1 ขวด 2.เครื่องดื่มเบียร์ช้าง จำนวน 6 ขวด 3.สุราขาว 40 ดีกรี จำนวน 1 ขวด 4.อุปกรณ์การเสพกัญชา จำนวน 3 ชิ้น ณ บริเวณหน้ากองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การกระทำความผิดกรณีดังกล่าวข้างต้น เป็นการกระทำความผิดตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การลงโทษนิสิตที่เสพสุราหรือมีสุราหรือมีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไว้ในครอบครอง ฉบับลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีสาระสำคัญ ตามข้อ 5 นิสิตผู้ใดเสพสุราภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ให้พักการศึกษามีกำหนด 1 ภาคการศึกษา เว้นแต่ กรณีมีสุราไว้ในครอบครองภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และข้อ 6  นิสิตผู้ใดเสพสุรา หรือมีสุราไว้ ในครอบครองภายนอกมหาวิทยาลัยและก่อเหตุทะเลาะวิวาท หรือทำร้ายร่างกายผู้อื่น หรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น ให้พักการศึกษามีกำหนด 1 ภาคการศึกษา

Loading