ส่งมอบหมอนหลอดรักษ์โลกให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานิสิต บุคลากรกองกิจการนิสิต และแกนนำนิสิตจิตอาสามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นำหมอนหลอดรักษ์โลก จำนวน 130 ใบ ส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายเสน่ห์ มากทรัพย์ เลขานุการนายกฯ และนางบุษกร นาคคล้าย หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก เป็นผู้รับมอบหมอนหลอดรักษ์โลก ณ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ยังมีกลุ่มนิสิตจิตอาสาที่มีความสนใจและรวมตัวกันในการกำจัดหลอดดูดน้ำพลาสติกเพื่อลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมโดยนำเอาหลอดดูดน้ำพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้วมาทำความสะอาด แล้วนำไปทำเป็นหมอนหลอดสำหรับหนุนนอนเพื่อสุขภาพ และเอื้อให้กับผู้ป่วยต่างๆ ทั้งที่อาศัยอยู่ที่บ้านและโรงพยาบาล รวมทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีในกลุ่มนิสิตที่สนใจในการร่วมกิจกรรมจิตอาสาอีกด้วย

 

Loading